Kısa adı DİMEF olan Dijital Medya Federasyonu 19 Aralık 2019 tarihinde Ordu İnternet Gazetecileri Derneği, Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Tokat İletişim Derneği, Ünye Medya İletişim Derneği ve Ünye Gazeteciler Cemiyeti’nin bir araya gelmesiyle kuruldu.

Her medya STK’sının olduğu gibi Federasyonumuzun da amacı sektör çalışanlarının çalışma hayatını kolaylaştırmak, mesleğin; etik kuralları çerçevesinde icra edilmesine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın eğitimlerine ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak, gelişen ve hızla değişen koşullara uygun olarak gazetecilerin yetiştirilmesini sağlamak.

Tabii bir de Federasyonun kendine özgü amaçları da var. Tüzüğümüzde bu amaçlarımız şu şekilde belirtilmiştir.

“Dijital Medya Federasyonu; İletişim ve medya sektörü alanında dijital yayıncılığı en üst seviyeye çıkararak çalışmalarını yürütmek, bu çalışmalarını yürütürken elektronik, internet ve medya aracılığıyla kendisine bağlı olan derneklerle ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonla iletişim özgürlüğünü sağlayarak, dijital yayıncılığı toplum hayatında yaygınlaştırmak; kamu yararı açısından gerekli olan yazılı, görsel, işitsel, dinleyici, seyirci ve kullanıcı potansiyelini artırmak; yayıncılar arasında birlik ve dayanışmayı pekiştirmekle birlikte, internet ve elektronik medyacılarının eğitilmesine ve sertifikalandırılmasına yardımcı olmak, internet hukuku, ekonomisi ve sosyolojisi hakkında bilgilendirme sağlamak; iletişim ve medya ile ilgili tüm hukuki ve teknik gelişmeleri yakından takip etmek ve ihtiyaçların tespit edilmesiyle anketlere, araştırmalara ve önerilere yer vermek; yurt içi ve yurt dışı toplantılarında üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla, birlikte yaşama kültürü, ulusal ortak değerlerimizin korunması ve ülkemizin “dijital medya” aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, ulusal ve uluslararası boyutta barışa hizmet; sivil toplumun kurumsallaşması, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin artırılması ve katkı sağlamasında etkin rol oynamak amacı ile kurulmuştur.”

Amaca ulaşmak için gerçekleştirmek istediğimiz bir takım faaliyetlerimiz var. Bunları da birkaç başlık altında şöyle sıralayabiliriz.

 1. Federasyon’un amaçlarını gerçekleştirebilmesi için konuyla ilgili devletin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşları, ticari kuruluşlar ve diğer özel ve tüzel kişilerle müşterek çalışmalar yapar, bu yönde çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara rehberlik eder ve destek olur, gerek görülmesi halinde konfederasyon kurar.
 2. Gerekli olan bilgi, belge ve dokümanları temin ederek, çalışmalarını duyurmak için geleneksel gazeteciliğin (dergi, kitap gibi yayınlar) yanı sıra, “dijital gazetecilik” aracılığıyla üyelerine dağıtmak üzere “bilgilendirme bültenleri” çıkarır, internet yayınları yapar.
 3. İnternet medyasının, haberi ve bilgiyi, topluma hızlı, özgür ve doğru bir biçimde ulaştırabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla çalıştaylar, toplantılar ve eğitim faaliyetleri icra eder.
 4. Yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek veya kuruluşlarla ortak çalışmalara ve projelere imza atar.
 5. İnternet, elektronik ve dijital yayıncılık ile ilgili yayınların durdurulmasından dolayı maddi-manevi tüm zararların karşılanması yönünde yasal düzenlemelerini yapılması için çalışır. Buna ek olarak faaliyetlerin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için bilim, sanat, eğitim, sağlık, spor, çevre, teknoloji vb. alanlarda halka açık organizasyonlar düzenler; kurs, seminer, konferans ve şura gibi halka ulaşılabilecek kanallar oluşturarak mesleki eğitim çalışmaları gerçekleştirir, bu doğrultuda yasal mitingler düzenler, toplumsal bilincin oluşması için gerekli çalışmaları yürütür.
 6. Çalışmaların sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için her türlü araç-gereci temin eder ve tespit edilen ihtiyaçların giderlerini karşılamak amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler kurar ve işletir; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder; benzer amaçlı vakıf, dernek, sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurum ya da kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.
 7. Federasyonu tanıtıcı ziyaret etkinlikler düzenleyerek kişilerin mesleki eğitimine katkı sağlamak için eğitim birimleri oluşturur, bu sırada kamu faaliyetlerine yönelik de çalışmalarını yürütür.
 8. Özel yazılı basın ve sözlü yayın kuruluşlarında çalışanların, çalıştıranların mesleki, sosyal ve ekonomik haklarını korur, bu hakları geliştirir ve bu konuda imkânları ölçüsünde gerekli yardımlarda bulunur.
 9. Yurt içinde ve yurt dışında mesleki toplantılara temsilci gönderir.
 10. Üyelerinin çalışmalarını değerlendirmeye alıp ortaklıklar ve ortak yapımlar oluşturur.
 11. Dijital medya’nın haberleşme boyutundaki katkısını artırarak e-medyayla haberleşmeyi yaygınlaştırır.
 12. “Yeni medya” nın bilinçsiz kullanımına neden olduğu sosyo-psikolojik ve sosyo-ekonomik zararları tespit ederek toplumu bilinçlendirir.
 13. Eğitim faaliyetlerinde internet kullanımının gerekliliğini anlatarak, dijital medya kullanımını yaygınlaştırmak için her türlü etkinliklerde bulunur, ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturur.
 14. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren benzeri diğer dernek ve kuruluşlarla etkileşim içerisinde kalarak işbirliği ve birlik oluşturur.
 15. Dijital medya ve gazetecilik mesleğinin, basın-yayın ifade özgürlüğünün savunulması için resmi ve özel kurumlar karşısında üye dernek ve cemiyetleri temsil eder.
 16. Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmalarına yoğunluk vererek arşiv oluşturur, dijital medyanın daha çok gelişmesi için bu konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verir.
 17. Dijital medya üzerinden ihlal edilen insan haklarını tespit eder ve bu hakların tazmini için yasal zeminde mücadele eder. Haksız rekabetin tespitiyle birlikte, bu rekabetin ortadan kaldırılması konusunda gereli hukuki düzenlemeleri takip eder.
 18. İletişim hakkı ve basın özgürlüğü alanında her türlü çalışmaları yaparak diğer STK’larla işbirliği içinde kalır ve birlikte projeler üretir. Bu amaçla her türlü eğitim, sosyal güvenlik ve hukuki faaliyetlere destek verir.
 19. Benzer amaçlı federasyonlarla birlikte konfederasyon kurar ya da kurulmuş konfederasyonlara üye olur.

Federasyonumuz, mesleki, sosyal, kültürel ve teknik alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteröektedir/gösterecektir.

Bahtiyar KAHVECİ’nin Genel Başkan olarak görev yaptığı Federasyonumuzda bendeniz Mehmet YAZICI ile birlikte Doğan DENİZ, Hüseyin KÖMÜR, İbrahim COŞKUN, Durmuş KARAAĞAÇ, Ahmet ALTUN, Muradiye ERGİN ve Sultan TABDIK Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Federasyonumuz kısa adı AVKON olan Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu’nun da kurucu üyesidir.

Elbette ki bir takım mesleki sorunlarımız var. Bunlar genel olarak hepimizin bildiği şeyler. Haber alma özgürlüğü, haberi yaymada yaşanan sıkıntılar, mesleği icra ederken yaşanan ekonomik sıkıntılar, gazetecinin geçim sıkıntısı gibi. Bir başka sıkıntı da her önüne geleniz çağımızın teknolojik aletlerinin de katkısıyla gazetecilik oyunu oynuyor olması. Bu türden gazetecilik oynayanlar mesleğin onurunu da zedelemektedirler. Ayrıca mesleğin yasal düzenlemelere ihtiyacı var. Gazetecinin korunması için mutlaka yasal düzenlemelere ihtiyaç var.